Algemene voorwaarden A2 Dokter

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

1.  A2 Dokter: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het     Handelsregister onder KvK-nummer 68304234.

2.  Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie A2 Dokter een overeenkomst heeft gesloten.

3.  Overeenkomst: iedere tussen A2 Dokter en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee A2      Dokter zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.

4.  Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door A2 Dokter te verrichten werkzaamheden,      waaronder onderhoud en reparaties uitsluitend aan een Audi A2.

5.  Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.

6.  Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail en WhatsApp.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A2 Dokter en iedere tussen de      wederpartij en A2 Dokter tot stand gekomen overeenkomst.

2.  De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt     uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussenpartijen     schriftelijk zijn overeengekomen.

4.  Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige      bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden      teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt      zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

5.   Voor het gebruik van onze leenauto hebben wij een overeenkomst opgesteld met daarin de voorwaarden       vermeld.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.  Elk aanbod van A2Dokter is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. A2 Dokter is     nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.

2.  Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of     informatie kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht A2 Dokter niet tot de nakoming van een gedeelte van het     aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4.  De overeenkomstkomt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij     afwijkt van het aanbod van A2 Dokter, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding     tot stand, tenzij A2 Dokter anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt     geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat A2 Dokter de opdracht heeft bevestigd, dan wel met     de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 

1.  Indien A2 Dokter in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de      wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens vooraf aan A2 Dokter te verstrekken. De wederpartij     staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

2.  Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van A2 Dokter, gedurende de normale      werkuren, tenzij anders is overeengekomen.

3.  Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het      voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van      A2 Dokter ter beschikking stelt. Wanneer de brug speciaal voor u vrijgehouden moet worden, dient u      uiterlijk de avond van te voren uw afspraak te wijzigen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om €75 in      rekening te brengen. Omdat veel van onze klanten ver weg wonen, probeert A2 Dokter ook alle      onvoorziene reparaties dezelfde dag uit te voeren. Hierdoor kan het zijn dat het tijdstip van uw afspraak     mogelijk een paar uur of een dag verschuift.

4.  A2 Dokter spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig     na te komen. Echter zijn alle door A2 Dokter vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve,     niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet     toekomende rechten dan nadat hij A2 Dokter schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij A2 Dokter     een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde     termijn nog steeds is uitgebleven.

5.  Indien A2 Dokter voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te      verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat A2      Dokter deze gegevens heeft ontvangen.

6.  APK-keuringen worden niet in eigen beheer uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te     onderwerpen welke door de RDW aan A2 Dokter worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een     opgelegde steekproef, dan is A2 Dokter voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk. Wanneer u uw     auto wil laten keuren dan vragen wij u de auto leeg aan te bieden. Dit betekent niets op de achterbank     i.v.m. testen van de gordels en niets in de kofferbak. De APK-keurmeester moet kunnen controleren of de     accu onder de laadruimte goed is bevestigd. U kunt zelf uw A2 voor de keuring aanbieden alvorens u naar     A2 Dokter komt. Wij regelen dan de herkeuring als u dit bij www.vanabeelen.nl in Sprang-Capelle doet.     Wij kunnen de APK ook geheel voor u verzorgen. Hier zijn dan wel extra kosten aan verbonden.

7.  Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat A2 Dokter hem ervan in      kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is A2 Dokter gerechtigd een redelijke      vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. De stallingskosten bedragen €10,- per dag. Let      erop dat bij gebruik van onze leenauto ook kosten zijn verbonden indien u de leenauto langer dan een      dag in bezit heeft dan dat de werkzaamheden hebben geduurd. De gratis leenauto is bedoeld voor de      eigenaar van de auto waarop die dag wordt gewerkt. De algemene voorwaarden en leenovereenkomst      vult u bij ons in de garage in alvorens u de leenauto in gebruik gaat nemen. Wij kunnen de overeenkomst      ook vooraf mailen.

8.  Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na     uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de     wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van A2 Dokter zonder dat    de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN


De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door A2 Dokter gemaakte kosten, alsmede een vergoeding van het door A2 Dokter aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd. Zie ook artikel 4.3.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 

1.  Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de     uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om     de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot     aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in     kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen     oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden     verhoogd of verlaagd. A2 Dokter zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. A2 Dokter streeft     ernaar alle A2's in topconditie te houden. Dit kan alleen in samenwerking met u.

2.  Indien een richtprijs is overeengekomen, is A2 Dokter, zonder daartoe in overleg te treden met de      wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de      richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van     de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal A2     Dokter de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.

3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene,     komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. A2 Dokter zal de     wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de     wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

4.  Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en     (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de     overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de     overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is A2 Dokter gerechtigd om daaraan pas uitvoering te     geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,     daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal     worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een     tekortkoming van A2 Dokter op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

5.  Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht     komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens of informatie ,toegerekend kunnen     worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij A2 Dokter de onjuistheid van     de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. A2     Dokter zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kostendoor te berekenen.

6.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan A2 Dokter een verzoek tot wijziging van de overeenkomst     weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden    gevergd.

7.  Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit      artikel, plaats in onderling overleg.

 

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN

1.  Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend zaken worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.

2.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de klant op      locatie van A2 Dokter.

3.  Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt A2 Dokter, tenzij uitdrukkelijk anders is      overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door A2 Dokter      aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.  De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter      beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan      ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,      zullen de zaken weer aangeboden aan andere potentiële klanten. Reserveren is alleen mogelijk als het      volledige bedrag is overgemaakt.

5.  Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de      zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.

6.  Het is A2 Dokter toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd,      is A2 Dokter gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. De prijs voor onze occasions is bepaald op basis van kosten van de aanschaf en alle reparaties of     herstelwerkzaamheden. U koopt de auto zoals gezien en gereden. Onderhandelen over de prijs is niet     mogelijk. Tegen meerprijs kunt nog wel veranderingen aan de auto laten uitvoeren.

 
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

1.  A2 Dokter is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst     op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de     verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig     nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst A2 Dokter ter kennis gekomen omstandigheden     goede grondgeven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2.  Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen     op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de     wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is A2 Dokter gerechtigd de     overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.  Voorts is A2 Dokter gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen      welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde     instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.  De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door      A2 Dokter op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5.  Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die A2 Dokter ten     gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6.  Indien A2 Dokterde overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de     wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | GARANTIE

 

1.  De garantie op werkzaamheden van nieuw geleverde onderdelen bedraagt een jaar, ingaande op de dag      van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op werkzaamheden met      gebruikte onderdelen.

2.  De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan      A2 Dokter kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van     beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig     onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties     die niet met toestemming van A2 Dokter zijn uitgevoerd.

3.  De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of     een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij,     bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met     instructies, aanwijzingen en adviezen van A2 Dokter.

4.  Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings-)verplichtingen     jegens A2 Dokter heeft voldaan. Gratis geleverde onderdelen vallen nooit onder garantie.

5.  Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten,     onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
    A2 Dokter streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat     de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

6.  Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

7.  Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij meteen na ontdekking van het     gebrek bij A2 Dokter te reclameren. Indien zijn reclame door A2 Dokter gegrond wordt bevonden, zal A2     Dokter, te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren,     dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.

8.  Reclames schortende betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 

1.  A2 Dokter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor      zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een     rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2.  Indien de overmacht situatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat     deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijengerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder     dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

3.  Indien A2 Dokter bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen     heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde     gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er     sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1.  Alle prijsopgaven en de prijzen die A2 Dokter in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment
   van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.

2.  Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging     voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is A2 Dokter gerechtigd de prijzen     dienovereenkomstig te wijzigen.

3.  A2 Dokter is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te     vorderen. Speciaal vooraf te bestellen onderdelen boven een bedrag van €250 vragen wij u vooruit te     betalen.

4.  Indien naar het oordeel van A2 Dokter gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zalschieten in      zijn betalingsverplichtingen, is A2 Dokter gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke      zekerheid voor de betaling stelt.

5.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op     de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant, middels pinbetaling, of een      Tikkie te geschieden op het moment van (op)levering. Denk aan uw overschrijvingslimiet. Indien betaling      middels overboeking is overeengekomen dient het factuurbedrag uiterlijk de dag na het ophalen van uw       A2 op rekening NL65ABNA00229417485.

7.  Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf     de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente     verschuldigd. De wettelijke(handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige     openstaande bedrag is voldaan.

8.  Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn     rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.


ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

1.  De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele     schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van A2 Dokter draagt hij geen aansprakelijkheid     voor overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt A2 Dokter geen     aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

2.  A2 Dokter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

3.  A2 Dokter heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient A2     Dokter hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van A2 Dokter     vervalt. Mocht er volgens u spraken zijn van een garantiegeval dan dient u dat meteen te melden.

4.  A2 Dokter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst,     geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene     voorwaarden toch aansprakelijkheid van A2 Dokter bestaat, komt uitsluitend directe schade voor     vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de       vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A2 Dokter aan de overeenkomst       te laten beantwoorden, voor zover deze aan A2 Dokter toegerekend kunnen worden;

·     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont       dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene       voorwaarden.

5.  Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van A2      Dokter mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de     overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking     heeft. Dit geldt alleen als de factuur is betaald.

2.  Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende      geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van A2 Dokter wordt uitgekeerd.

3.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en     verweren jegens A2 Dokter één jaar.

4.  In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die     gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de     overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering     of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de     overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen een dag na ontdekking van het gebrek is     gereclameerd. Hiermee voorkomt u eventuele vervolgschade die u niet kunt verhalen op A2 Dokter. Bij     geen gehoor op telefoonnummer 06-29077965 verzoeken wij u het contactformulier op onze website te     gebruiken.

5.  Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van A2 Dokter zal de wederpartij A2 Dokter vrijwaren      van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten      of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door A2 Dokter c.q.      voortvloeiende uit het gebruik van de door A2 Dokter geleverde zaken.

 

ARTIKEL 13. | RETENTIERECHT

 

A2 Dokter is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van A2 Dokter met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1.  Alle door A2 Dokter geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de     overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2.  Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te      verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.  Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten     daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht A2 Dokter hiervan zo spoedig mogelijk     in kennis te stellen.

4.  De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan A2 Dokter of door A2 Dokter aangewezen     derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich     bevinden. A2 Dokter is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen.     Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 

1.  Op elke overeenkomsten alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend     Nederlands recht van toepassing.

2.  Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het     geschil in onderling overleg te beslechten.

3.  Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het      arrondissement van de vestigingsplaats van A2 Dokter aangewezen om van geschillen kennis te nemen.